مراسم عروسی علی و مهستی

محل : باغ پیک | تاریخ : 95/05/01 | برگزار کننده : تشریفات مجالس ژانپیر