باغ تالار ایلیا

باغ تالار ایلیا

ظرفیت برای تابستان: تا 600 نفر

ظرفیت در زمستان: تا 400 نفر

جای پارک خودرو: 100 ماشین

منوهای پیشنهادی تشریفات ژانپیر همراه با این باغ عروسی:

منوی خدمات 2 ستاره
منوی خدمات 1 ستاره