فیلم عروسی علی و مهستی

باغ عروسی : گرمدره | تاریخ : 95/05/01 | برگزار کننده : تشریفات مجالس ژانپیر

باغ عروسی غرب تهران ، باغ پیک گرمدره ، تشریفات عروسی ژانپیر