• مراسم عروسی علی و مهستی
  • تاریخ عروسی: 01 / 05 / 95
  • محل برگزاری مراسم عروسی: باغ پیک
  • برگزار کننده: تشریفات مجالس ژانپیر